ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ισχύς: 01 Ιανουαρίου 2022 Οι παρόντες Όροι Χρήσης (ή «Όροι» ) διέπουν όλες τις έννομες σχέσεις που απορρέουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας, όπως περιγράφονται παρακάτω. Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους με προσοχή προτού κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και η χρήση αυτών προϋποθέτουν την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους. Με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων, παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

1. Εγγραφή 1.1. Ο Χρήστης δικαιούται να δημιουργήσει λογαριασμό στο FINDY, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα. Το FINDY διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήματα δημιουργίας λογαριασμού, κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς να επωμίζεται οποιαδήποτε ευθύνη.

1.2. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών και του λογαριασμού. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα μέσω του λογαριασμού του και Το FINDY δεν φέρει καμία ευθύνη.

1.3. Ο Χρήστης οφείλει να μας ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή τυχόν παραβίαση της ασφάλειάς του.
2. Υπηρεσίες 2.1. Το FINDY λειτουργεί ως παθητικό μέσο για την διαδικτυακή σας διανομή και δημοσίευση.

2.2. Σε καμία περίπτωση, δεν συμβάλλεται σε οποιαδήποτε συναλλαγή Το FINDY , άμεσα ή έμμεσα, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από τις εν λόγω συναλλαγές. Οι Αγοραστές, οι Πωλητές και οποιοδήποτε μέρος σε οποιαδήποτε συναλλαγή είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές που συνάπτουν μεταξύ τους μέσω της Ιστοσελίδας. Το FINDY δεν μεταβιβάζει την κυριότητα των Αντικειμένων από τον Πωλητή στον Αγοραστή. Συνεπώς, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι Το FINDY δεν φέρει καμία ευθύνη, και ο Χρήστης δεν δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση (είτε συμβατική είτε αστική είτε ποινική, έμμεση ή παρεμπίπτουσα) έναντι του FINDY ως απόρροια οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σχετιζόμενης με τις διαπραγματεύσεις, τη σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας ή σύμβασης μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, και εν γένει οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.

2.3. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, Το FINDY δεν φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά ενός Χρήστη όταν ο τελευταίος κάνει χρήση των Υπηρεσιών. Το FINDY δεν φέρει ευθύνη για την πλημμελή εκτέλεση ή την αδυναμία εκτέλεσης των συναλλαγών από τους Χρήστες.
3. Όροι δημοσίευσης 3.1. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα Αντικείμενα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα πρέπει να είναι ελεύθερα εμπορεύσιμα και ελεύθερα από κάθε βάρος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Χρήστης απαγορεύεται να προβαίνει σε δημοσίευση Αγγελιών για την πώληση και αγορά πορνογραφικού υλικού, ναρκωτικών και άλλων παρανόμων ουσιών, φαρμακευτικών προϊόντων, όπλων, ανθρωπίνων οργάνων, κλεμμένων και λαθραίων αντικειμένων, τραπεζικών προϊόντων, χρημάτων, αρχαίων αντικειμένων, αντικειμένων που σχετίζονται με τυχερά παίγνια και στοιχήματα κλπ.

3.2. Σε περίπτωση που Το FINDY αντιληφθεί την δημοσίευση τυχόν Αγγελιών για την πώληση και αγορά παρανόμων αντικειμένων, οι εν λόγω Αγγελίες θα διαγράφονται αμέσως, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος έναντι του Χρήστη που δημοσίευσε τις Αγγελίες αυτές.

3.3. Στο FINDY καταβάλουμε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα Αντικείμενα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα μας δεν είναι παράνομα. Αλλιώς, δηλώνουμε ότι δεν υπέχουμε καμία ευθύνη και παραιτούμαστε από κάθε σχετική αξίωση σε περίπτωση που τα Αντικείμενα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας είναι παράνομα.
3.4. Αγγελίες που αποβλέπουν σε διαφημιστικούς σκοπούς απαγορεύονται. Οι Αγγελίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην πώληση και αγορά των Αντικειμένων. Από τη στιγμή που ένα Αντικείμενο πωλείται, ο Χρήστης οφείλει να αποσύρει έγκαιρα τη σχετική Αγγελία από την Ιστοσελίδα.
4. Πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη 4.1. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το περιεχόμενο που εν γένει παρέχεται ή δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων και γραφικών που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα (εφεξής αναφερόμενο ως το «Περιεχόμενο»). Το FINDY δεν φέρει καμία ευθύνη και παραιτείται από κάθε αξίωση ως προς το εν λόγω Περιεχόμενο.

4.2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα:

α. θα είναι αληθές, ακριβές και ενημερωμένο,

β. δεν θα είναι προϊόν απάτης ούτε θα αφορά την πώληση πλαστών ή κλεμμένων αντικειμένων.

γ. δεν θα παραβιάζει κανέναν νόμο, διάταγμα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκείνων που διέπουν τον έλεγχο εξαγωγών, την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή τη ψευδή διαφήμιση),

δ. δεν θα παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας ή δικαίωμα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους,

ε. δεν θα είναι δυσφημιστικό ούτε θα προβαίνει σε παράνομη απειλή ή παράνομη παρενόχληση,

στ. δεν θα περιέχει ιούς, δούρειους ίππους (Trojan horses) ή άλλα ανάλογα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορεί να επηρεάσουν την Ιστοσελίδα μας,

ζ. δεν θα διανέμει ούτε θα περιέχει spam, chain letters ή σχήματα πυραμίδας,

η. δεν θα αποτελείται από άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό, ούτε θα συνιστά έκφραση μισαλλοδοξίας, ρατσισμού ή μίσους,

θ. δεν θα αντιποιείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά την Το FINDY, τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της κ.λπ., ούτε θα δηλώνει ψευδώς ή κατ’ άλλο τρόπο παρερμηνεύει τη συνεργασία σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα, και

ι. δεν θα δημιουργεί επικεφαλίδες ούτε θα καθοδηγεί κατ’ άλλο τρόπο αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψει την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας.

4.3. Το FINDY δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή πληρότητα του Περιεχομένου και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής που οφείλεται σε ανακριβές, ψευδές, παράνομο, δόλιο ή αβάσιμο Περιεχόμενο. Το FINDY δεν μπορεί να επαληθεύσει ή να υποστηρίξει την ποιότητα, ασφάλεια ή τη νομιμότητα του αναρτημένου Περιεχομένου, ή την αλήθεια ή ακρίβεια οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου αναρτάται από τους Χρήστες στην Ιστοσελίδα μας.

4.4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι Το FINDY έχει το απόλυτο δικαίωμα να επιμελείται, τροποποιεί ή να διαγράφει οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα του Περιεχομένου που δημοσιεύεται από το Χρήστη, αν το κρίνει απαραίτητο.
5. Υποχρεώσεις του Χρήστη Επιπροσθέτως των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο Χρήστης υποχρεούται δια του παρόντος:

α. να διατηρεί τα στοιχεία εισόδου και τους κωδικούς του μυστικούς σε σχέση με τρίτα μέρη, εκτός από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν προς χρήση των στοιχείων εισόδου,

β. να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την διενέργεια παρανόμων πράξεων/συναλλαγών,

γ. να παρέχει αντικειμενικές, σωστές, εξαντλητικές και λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή,

δ. να διασφαλίζει ότι η προτεινόμενη τιμή πώλησης των Αντικειμένων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία τα αφορά, είναι ορθά,

ε. να μην αντιγράφει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και αναρτώνται από την Το FINDY ή άλλο Χρήστη, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει παράνομα,

στ. να μην παραβιάζει ούτε να επιχειρεί την παραβίαση των μηχανισμών ασφαλείας της Ιστοσελίδας ή εν γένει της ασφάλειας της παρούσας Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών,

ζ. να μην αντιγράφει, επαναδημιουργεί, επαναδημοσιεύει, μετατρέπει, διανέμει ή εκθέτει, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογεί, να μην δημιουργεί παράγωγα έργα, να μην αναθέτει, αδειοδοτεί, μεταβιβάζει ή προσαρμόζει κανένα λογισμικό, πληροφορία, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Το FINDY, εκτός από το περιεχόμενο που αναρτάται από τον ίδιο,

η. να μην χρησιμοποιεί/παρουσιάζει συνδέσμους από άλλες Ιστοσελίδες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες με εκείνες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα,

θ. να μην χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα άλλων Χρηστών, για σκοπούς άλλους πέραν εκείνων που σχετίζονται με την επικοινωνία στο πλαίσιο των σκοπούμενων συναλλαγών,

ι. να παρέχει στην Το FINDY όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις που μπορεί να ζητηθούν από την τελευταία,

ια. να μην παραβιάζει τους παρόντες Όρους, την ισχύουσα νομοθεσία, διατάγματα και κανονισμούς.
6. Δικαιώματα της Το FINDY 6.1. Το FINDY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναστέλλει, εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Χρήστη, και ο τελευταίος αποδέχεται ότι ούτε ο ίδιος ούτε τρίτα μέρη έχουν δικαίωμα να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της Το FINDY για τον λόγο αυτό. Το FINDY μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διαγράψει οποιονδήποτε εγγεγραμμένο λογαριασμό, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή να αποτρέψει τον Χρήστη από το να επανεγγραφεί στην Ιστοσελίδα ή να έχει πρόσβαση σε αυτήν, αν ο Χρήστης:

α. παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, ή

β. παρέχει εσφαλμένες, παραπλανητικές και/ή ανακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ή κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή

γ. ηθελημένα και εσκεμμένα αποκαλύπτει ανακριβής πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, προσβάλλει άλλα πρόσωπα ή ενεργεί ανάρμοστα, ή

δ. χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλων Χρηστών ή κατ’ άλλον τρόπο ενεργεί παράνομα.

6.2. Το FINDY μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Κάθε τροποποίηση των παρόντων Όρων που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αν ο Χρήστης διαφωνεί με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών κατόπιν των εν λόγω τροποποιήσεων. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι, εφόσον κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών κατόπιν των τροποποιήσεων, Το FINDY θα θεωρεί τη χρήση ως αποδοχή των ανανεωμένων Όρων.

6.3. Το FINDY διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την κίνηση των λογαριασμών και των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των Χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

6.4. Το FINDY διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 7.1. Δικαιώματα του Χρήστη: Ο Χρήστης χορηγεί στο FINDY το ανέκκλητο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, δωρεάν, εκχωρήσιμο δικαίωμα να ασκεί κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από το Περιεχόμενο. Ειδικότερα, ο Χρήστης χορηγεί στο FINDY το δικαίωμα να κάνει χρήση, αναπαραγάγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιοποιεί, μεταφράζει, παράγει και διανέμει το Περιεχόμενο, ή να ενσωματώνει αυτό σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, μέσο αποθήκευσης και κάθε τεχνολογικό μέσο που ήδη υπάρχει ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον.

7.2. Δικαιώματα του FINDY: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, των επωνυμιών, των διακριτικών γνωρισμάτων, των συμβόλων, του ονόματος της ιστοσελίδας, των βιομηχανικών σχεδίων, των εικόνων, εικόνων φόντου, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων, λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στην Το FINDY ή σε τρίτα μέρη. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι θα σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Το FINDY ή τυχόν τρίτων μερών και κατανοεί ότι η πνευματική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους. Το FINDY χορηγεί στον Χρήστη το μη αποκλειστικό, με μεταβιβάσιμο δικαίωμα να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν χορηγείται ρητά στο Χρήστη, ανήκει στο FINDY (και τις θυγατρικές της ή εξουσιοδοτημένες από αυτή εταιρείες, αν υπάρχουν).
8. Αποζημίωση Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι θα αποζημιώνει και θα προασπίζεται Το FINDY, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, διευθυντές, υπαλλήλους ή εκπροσώπους της (και όλους τους διαδόχους όλων των ανωτέρω), απαλλάσσοντάς τους από κάθε προκύπτουσα ευθύνη, ζημία, απώλεια, έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών και ποσών που καταβλήθηκαν ευλόγως για τη διευθέτηση εννόμων αξιώσεων) που απορρέουν ή που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών, (ii) την παραβίαση ή τη φερόμενη παραβίαση οποιασδήποτε δήλωσης που έγινε από εσάς δια του παρόντος ή οποιαδήποτε παραβίαση κάθε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων εκ μέρους σας, (iii) την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης νόμου, και (iv) τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ υμών και άλλου Χρήση/τρίτου μέρους. Το FINDY διατηρεί το δικαίωμα, με δική της δαπάνη, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο τέτοιων διαφορών, και σε κάθε περίπτωση θα συνεργαστείτε με αυτή προς την θεμελίωση κάθε διαθέσιμης υπερασπιστικής γραμμής.
9. Προσωπικά Δεδομένα Η Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που επεξεργάζεται Το FINDY και τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργάζεται. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Ειδοποίηση.
10. Περιορισμός της ευθύνης 10.1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο Χρήστης ρητά αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

α. Το FINDY και οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι ή οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμπίπτουσα, ειδική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων απώλειας κερδών, απώλειας δεδομένων ή καλής φήμης, παρακώλησης υπηρεσιών, ζημίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σφάλματος του συστήματος που απορρέει από ή συνδέεται με τους παρόντες Όρους ή με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών. Αν η αρμοδιότητά σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεμπίπτουσες ζημίες, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας,

β. η χρήση των Υπηρεσιών λαμβάνει χώρα με δικό σας κίνδυνο και ότι η Ιστοσελίδα/Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται», χωρίς καμία εγγύηση. Το FINDY δεν ελέγχει και δεν εγγυάται: την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια και τη νομιμότητα των δημοσιευμένων Αντικειμένων, την αλήθεια ή την ακρίβεια του Περιεχομένου του Χρήστη, τη δυνατότητα των Πωλητών να πωλήσουν τα Αντικείμενα ούτε τη δυνατότητα των Αγοραστών να καταβάλλουν το αντίτιμο για τα Αντικείμενα, ούτε ότι ο Αγοραστής ή ο Πωλητής θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή,

γ. δεν εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των αναρτημένων Αγγελιών, ούτε εγγυόμαστε την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή προσδοκιών του Χρήστη. Το FINDY σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ικανότητα του Χρήστη και/ή την γνησιότητα του σκοπού του προς αγορά και πώληση των Αντικειμένων. Το FINDY επίσης δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των Αγγελιών, ούτε το ότι θα παραμείνουν ως έχουν,

δ. δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή,

ε. χωρίς περιορισμό στα ανωτέρω, αποποιούμαστε ρητά όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, δηλώσεις και προϋποθέσεις που απορρέουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, της απρόσκοπτης χρήσης ή της μη παράβασης, είτε ρητής είτε σιωπηρής, ή απορρέουσας από διαπραγμάτευση, χρήση ή εμπορική πρακτική,

στ. δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα οποιασδήποτε προσφερόμενης Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου,

ζ. απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε αξίωση, αίτημα και ζημία που προκύπτει από διαφορές με άλλους Χρήστες ή μέρη,

10.2. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, Το FINDY δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η αποτυχία αποδίδεται σε ανωτέρα βία.
11. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη, και δεν εγγυόμαστε την συνεχή και ασφαλή προσβασιμότητα σε αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών και των σελίδων που αναφέρονται ή συνδέονται με αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή άλλη υποχρέωση που απορρέει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών 12.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

12.2. Διαφορές μεταξύ Χρηστών: Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει ή συνδέεται με τις σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, ο Πωλητής και ο Αγοραστής οφείλουν να διαπραγματεύονται καλόπιστα ώστε να επιλύσουν τη διαφορά με φιλική διευθέτηση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής και ο Πωλητής δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους, δύνανται να ζητήσουν τη συμβουλή της Το FINDY . Κατόπιν αιτήματός τους, Το FINDY θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να επιλύσουν την διαφορά καλόπιστα και επί τη βάσει αποκλειστικά της δικής μας ερμηνείας για τις πολιτικές μας. Το FINDY δεν κρίνει αναφορικά με νομικά ζητήματα ή απαιτήσεις. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση προς επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς.

12.3. Διαφορές με την Το FINDY: Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με Το FINDY, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε το πρόβλημά σας. Αν το πρόβλημά σας δεν διευθετηθεί φιλικά εντός 15 (δεκαπέντε) εργασίμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης, θα εφαρμοστεί η εξής διαδικασία: Η διαφορά θα πρέπει να επιλυθεί από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Το στάδιο της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτικό πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στη διαιτησία. Αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, θα επιλυθεί με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα. Αν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει ως προς τον διορισμό διαιτητή εντός 5 (πέντε) ημερών από το αίτημα διαιτησίας, θα διοριστεί μία τριμελής επιτροπή από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.
13. Τελικές διατάξεις 13.1. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι άκυρη, ανίσχυρη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η διάταξη αυτή θα παραμερίζεται και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων.

13.2 Οι παρόντες Όροι περιέχουν την πλήρη αποδοχή και συμφωνία σας με το FINDY και υπερέχουν κάθε προηγούμενης αποδοχής και συμφωνίας μεταξύ μας.

13.3. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

13.4. Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται εξίσου στην Το FINDY, στα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές της εταιρείες.

13.5. Οι παρόντες Όροι έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

13.6. Προκειμένου να λαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην εξής διεύθυνση: support@findy.gr